Grupa ASG DEVIL DOGS Tarnów

Rozdział I
Postanowienia Ogólne.
1. Nazwa klubu to: KLUB ASG DEVIL DOGS.
2. Siedzibą grupy jest Tarnów.
3. Grupa działa na terenie całego kraju lecz głównym obszarem działania jest gmina Tarnów.
4. Załącznikiem stanowiącym integralną część Regulaminu jest aktualna uchwała Walnego Zebrania ustanawiająca władze grupy.

Rozdział II
Cele i metody działania.
1. Zagospodarowanie czasu wolnego członkom Klubu.
2. Zasadniczymi celami Klubu Devil Dogs jest:
3. Doskonalenie umiejętności przydatnych podczas rozgrywek airsoftowych;
4. Podnoszenie umiejętności w zakresie taktyki i surwiwalu;
5. Klub Devil Dogs realizuje swoje cele w oparciu o:
- organizowanie zlotów oraz spotkań z użyciem replik ASG,
- udział w imprezach i zlotach organizowanych przez inne grupy lub osoby z zakresu ASG,
- inne formy zgodne z celami grupy.

Rozdział III
Członkowie Grupy.
1. O przyjęciu w poczet członków grupy decyduje Zarząd Klubu.
2. Członkiem Klubu, zwanym dalej w skrócie członkiem może być obywatel RP lub obcokrajowiec, który ukończył 18 lat.
3. Przed przyjęciem do grupy kandydat zobowiązany jest odbyć trzymiesięczny staż sprawdzający – okres próbny, szczegółowo określony w dalej regulaminie.
4. O przyjęciu kandydata na okres próbny decyduje Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanego.
5. Członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu Klubu.

6. Prawa członków Klubu:
- brać udział w zebraniach Klubu,
- wybierać i być wybieranym do Zarządu Klubu,
- brać udział we wszystkich formach działalności grupy, chyba że Regulamin lub Regulamin porządkowy stanowi inaczej lub istnieją inne ograniczenia np. osobiste lub czynniki zewnętrzne które mu to uniemożliwiają,
- być informowanym o oświadczeniach i decyzjach Zarządu Klubu.

7. Obowiązki członka Klubu:
- przestrzegać zapisów Regulaminu,
- stosować się do postanowień i uchwał Władz Klubu,
- dbać o dobre imię i wspólne dobro Klubu,
- godnie reprezentować Klub na zlotach i imprezach ASG,
- uiszczać w terminie należne składki członkowskie.

8. Przynależność członka do grupy ustaje w wypadku:
- śmierci,
- zgłoszenia na piśmie do Zarządu dobrowolnego wystąpienia,
- wykluczenia na podstawie orzeczenia „Sądu Koleżeńskiego”,
- wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem; regulaminem, uchwałami zarządu,
- półrocznego zalegania w opłacaniu składek członkowskich i braku odpowiedzi na dwa kolejne pisemne wezwania do zapłaty.
9. Od decyzji wykluczenia przez Sąd Koleżeński lub Zarząd. przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia wszystkich członków Klubu. Jego decyzja jest ostateczna. (Decyduje większość bezwzgledna).

Rozdział IV
Władze Grupy.
1. Władzami Klubu DEVIL DOGS są:
- Walne Zebranie Członków Klubu,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu Klubu trwa dwa lata.
3. Wyboru członków Władz Klubu, dokonuje się spośród członków zwyczajnych Klubu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, z zastrzeżeniem że ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem Zarządu.
4. Członkostwo we Władzach Klubu ustaje w wyniku:
- upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji, uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Klubu,
- ustania członkostwa w Klubie,
- zrzeczenia się udziału w Zarządzie Klubu,
- odwołania przez Walne Zebranie członków.

5. Walne Zebranie:
- Najwyższą władzą Grupy jest Walne Zebranie, zwołane zwyczajnie lub nadzwyczajnie,
- Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz na rok,
- Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków listownie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia zebrania. Zawiadomienia winny zawierać: termin zebrania, miejsce i proponowany porządek obrad.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
- uchwałą Zarządu,
- na pisemny wniosek połowy ogólnej liczby wszystkich członków.
- Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
- W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Klubu.
- W czasie Walnego Zebrania głosowania odbywają się w sposób jawny, lub jeżeli uczestnicy tak postanowią w sposób tajny. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

7. Walne Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub zwykłą większością głosów w drugim terminie, ma prawo:
- uchwalania programu działania Grupy,
- wyboru prezesa, wiceprezesów, skarbnika, członków Zarządu, przewodniczącego, oraz członków Sądu Koleżeńskiego,
- wysłuchania sprawozdania i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- dokonywania zmian w Regulaminie,
- podejmowania uchwał w sprawie zmiany formy lub rozwiązania Klubu,
- ustalenia wysokości składek członkowskich,
- podejmowania uchwał w sprawach wniosków przedstawionych przez Zarząd, Sąd Koleżeński i członków Grupy,
- odwołania Zarządu w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Klubu lub obowiązujących przepisów prawa RP,
- odwołania członka władz Grupy na wniosek członka zwyczajnego,
- badania prawidłowości działań Władz Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
- wykonywania wszelkich innych czynności, przewidzianych Regulaminem a nie zarezerwowanych dla pozostałych Władz.

8. Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu nie ma obecnych, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w porządku obrad znajduje się którakolwiek ze spraw tego wymagających, to Zarząd, w ciągu 30 dni, wyznacza drugi termin Walnego Zebrania i powiadamia o nim osoby zainteresowane.

9. Uchwały Walne Zebranie podejmuje:
- w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w sprawach tego wymagających, oraz zwykłą większością głosów w sprawach takiej obecności nie wymagających,
- w drugim terminie, zwykłą większością głosów.

10. Zarząd.
- W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Klubu kieruje Zarząd.
- W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik oraz członka zarządu.
- Pracą Zarządu kieruje prezes, w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.
- Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w ciągu dwóch miesięcy.
- Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.
- Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

11. Do kompetencji Zarządu Grupy należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
- realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
- uchwalenie planów działania i budżetu Grupy oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania,
- wyznaczanie osób odpowiadających za realizację konkretnych działań,
- przyjmowanie kandydatów na okres próbny,
- podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
- stwierdzanie ustania członkostwa,
- zwoływanie Walnego Zebrania,
- reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
- podejmowanie uchwał w bieżących sprawach Klubu nie zastrzeżonych dla innych Władz.

12. Kompetencje Członków Zarządu wynikających z ich funkcji:
- Prezes – sprawowanie ogólnego kierownictwa nad pracami Zarządu, zwoływanie zebrań Zarządu, czuwanie nad realizacją planów działalności Grupy, prowadzenie list członków Grupy, prowadzenia korespondencji w imieniu grupy.
- Wiceprezes – zastępowanie Prezesa w zakresie powierzonych mu spraw oraz w przypadkach jego niezdolności do działania.
- Skarbnik – wspólnie z prezesem, odpowiadanie za finanse i majątek Grupy, podpisywanie zobowiązań o charakterze majątkowym, zbieranie i prowadzenie list opłacania składek członkowskich, sporządzanie sprawozdań finansowych.

13. Sąd Koleżeński.
- Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów członków Klubu i władz, dotyczących nie przestrzegania Regulaminu i uchwał władz, zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Klubu.
- Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
- Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar: Upomnienia, Nagany, zawieszenia w prawach członkowskich do trzech miesięcy, wykluczenia z Klubu.
- Orzeczenie sądu koleżeńskiego, w składzie trzyosobowym, zapada po niejawnej naradzie sędziów. Wyrok zapada większością głosów.
- Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od dnia dręczenia orzeczenia.
- Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji rozpatruje Walne Zebranie członków, którego orzeczenie jest ostateczne. Walne Zebranie wydaje orzeczenie w wyniku jawnego głosowania.
- Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbywa się rozprawa poprzedzająca bezpośrednie wydanie wyroku.

Rozdział V
Fundusze i majątek Grupy.
1. Majątek Grupy pochodzi ze składek członkowskich oraz składników rzeczowych przekazanych przez członków zwyczajnych i wspierających.
2. Do wydatkowania funduszy Grupy konieczna jest akceptacja dwóch członków Zarządu: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Jednolite zasady udostępniania wyposażenia stanowiącego własność grupy, oraz udzielania pożyczek członkom grupy ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Za ich realizację odpowiada Zarząd Grupy.
4. Wszelkie dobra majątkowe nabyte za składki, są własnością Klubu i są jedynie wypożyczone członkom Klubu. W przypadku wystąpienie lub usunięcia z Klubu należy je zwrócić Zarządowi, aby mogły posłużyć nowym członkom Klubu. Koszty reperacji wyposażenia są pokrywane ze składek Klubu, chyba że powstały one w skutek celowego działania aktualnego posiadacza.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić wyłącznie w wyniku uchwały Walnego Zebrania zwołanego w celu podjęcia takiej decyzji. W przypadku rozwiązania Klubu jej majątek zostaje przeznaczony zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zebrania.
2. Umundurowanie:
- Przyjmuje się dwa rodzaje kamuflażu dla Klubu CAMOGROM oraz MARPAT Woodland jako obowiązujące ze szczególnym podkreśleniem CAMOGROM,
- Dwa typy kamuflażu dopuszczono ze względu na umożliwienie podziału na dwa jednolicie umundurowane pododdziały w celach treningowych.
- obowiązkowo na oficjalnych wystąpieniach, zlotach lub innych szkoleniach grupowych, o ile wymogi organizatorów lub scenariusza nie mówią inaczej, członków grupy obowiązuje mundur w ww. kamuflażach.
- Obowiązkowe umundurowanie uzupełniają koszulki z logo Klubu.
- nakrycie głowy: Utility Cover, czyli tak zwana „marineska” , lub kapelusz Boonie Hat.
- Należy posiadać wymienione elementy najpóźniej po okresie probnym od wstąpienia do Klubu.
- Elementami noszonymi na mundurze Klubu DEVIL DOGS jest naszywka z logo Klubu noszona na lewym ramieniu
- Noszenie naszywki Grupy przysługuje wyłącznie pełnoprawnym członkom Klubu nadawana po odbyciu min. 1 zlotu ASG.

Autor KANE